آهن پارسه (علی کریمی) - 2315

آهن پارسه

علی کریمی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن پارسه

نام مدیر عامل :

علی کریمی

کد کاربری :

f24-2315

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133875166
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

×