چت

محمد ظهیری - 2314

نام :

محمد ظهیری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2314

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 08132643732
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

همدان ،همدان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 32643732

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

×