چت

علیرضا محمدی - 2285

نام :

علیرضا محمدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2285

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03135060
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×