محمد پوراسلامی - 2264

نام :

محمد پوراسلامی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2264

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166313256
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها