علی کرد - 2223

نام :

علی کرد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2223

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02538843557
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

برش انواع ورق تا ضخامت 20 میل در عرض 6 متر فروش ناودانی و نبشی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×