عادل عسگری - 2217

نام :

عادل عسگری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2217

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02334229770
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار