مجید کریمی - 2202

نام :

مجید کریمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2202

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03135060
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)