آهن آلات رمضان زاده (منصور رمضان زاده) - 2191

آهن آلات رمضان زاده

منصور رمضان زاده

29%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات رمضان زاده

نام مدیر عامل :

منصور رمضان زاده

کد کاربری :

f24-2191

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01152256411
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×