چت

فرزاد آوازه - 2181

نام :

فرزاد آوازه

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2181

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 01143252568
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×