علی جلالی - 2072

نام :

علی جلالی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2072

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133877670
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×