فولاد آذر صنعت ملکی (ملکی ) - 2017

فولاد آذر صنعت ملکی

ملکی

22%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد آذر صنعت ملکی

نام مدیر عامل :

ملکی

کد کاربری :

f24-2017

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله مانیسمان

مشخصات:

لوله های مانیسمان

×