فولاد گستر بیات - 2003

نام شرکت :

فولاد گستر بیات

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-2003

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166314370
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

فایل های ضمیمه :
×