مهدی صفالو - 1928

نام :

مهدی صفالو

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1928

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166317936
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66317936

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی