چت

مهدی قراگوزلو - 1913

نام :

مهدی قراگوزلو

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1913

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02634802704
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

×