مصطفی جبلی - 1911

نام :

مصطفی جبلی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1911

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166318943 ، 02166318942
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66318943+66318942

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله مانیسمان

مشخصات:

انواع لوله های مانیسمان

×