احسان رضایی - 1888

نام :

احسان رضایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1888

وب سایت :

ایمیل :

hamedipour1991@gmail.com

تلفن : 02166315511
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66315511

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

لوله مبلی