چت

آهن بار (پیام بابایی) - 1880

نام شرکت :

آهن بار

نام مدیر عامل :

پیام بابایی

کد کاربری :

f24-1880

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02166674862
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

مشخصات:

وزن 11040

دسته محصول :

نبشی

مشخصات:

وزن 19640

×