توری بافی چگینی چگینی - 1737

توری بافی چگینی چگینی

22%
جزئیات...
نام شرکت :

توری بافی چگینی چگینی

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1737

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01154622066
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×