صنایع مفتول ملک شاه (محمد زمان ساعی) - 1735

صنایع مفتول ملک شاه

محمد زمان ساعی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

صنایع مفتول ملک شاه

نام مدیر عامل :

محمد زمان ساعی

کد کاربری :

f24-1735

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01142294344
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×