نام شرکت :

گروه نگین سوله سپاهان مهدور

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-1717

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133572559
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید