چت

صنایع مفتولی دانیال نریمانی - 1707

صنایع مفتولی دانیال نریمانی

22%
جزئیات...
نام شرکت :

صنایع مفتولی دانیال نریمانی

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-1707

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×