رابیتس مسعود - 1670

نام شرکت :

رابیتس مسعود

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1670

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02133957130
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها