توری بافی برادران بقایی (عزیز بقایی) - 1647

توری بافی برادران بقایی

عزیز بقایی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

توری بافی برادران بقایی

نام مدیر عامل :

عزیز بقایی

کد کاربری :

f24-1647

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02156584924
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها