شرکت صنایع پیش تنیده خوانسار - 1614

شرکت صنایع پیش تنیده خوانسار

22%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت صنایع پیش تنیده خوانسار

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1614

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02125947
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×