نیلوفرسبزسبزواران (وحید احمدی) - 1510

نیلوفرسبزسبزواران

وحید احمدی

41%
جزئیات...
نام شرکت :

نیلوفرسبزسبزواران

نام مدیر عامل :

وحید احمدی

کد کاربری :

f24-1510

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03432611800
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خم کاری و برشکاری

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

تولید پروفیل زد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خمکاری فلزات

دسته محصول :

نورد سرد

دسته محصول :

فورج نورد پرسکاری

×