شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا (آرزو جعفری) - 14738

شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا

آرزو جعفری

65%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا

نام مدیر عامل :

آرزو جعفری

کد کاربری :

f24-14738

وب سایت :

https://benmus.com

ایمیل :

sale@benmus.com

شناسه ملی :

14011502910

سال آغاز فعالیت :

1401

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

72115

توضیحات :

شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا در زمینــه تامیــن و فــروش مــواد شــیمیایی و مصرفــی در خدمــت صنعتگــران و تولیدکننــدگان فعــال در صنایــع مختلفــی چــون صنایــع فلــزکاری، تراشــکاری و صنایـع وابسـته می‌باشـد. از محصولات این مجموعه می توان به انواع روغن های حل شونده ، کولانت های سینتتیکی روغن های قلاویز، کشش، برش و محافظ، همچنین مایع کوئینچ، محلول های ضد باکتری و احیا، محلول بازدارنده خوردگی و انواع امولسیفایرهای مورد نیاز در تهیه سیالات مورد نیاز در صنایع فلزکاری اشاره نمود.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان ملک شهر خیابان شهید علم الهدی (رباط سوم) نبش کوچه 29 مجتمع آرش طبقه 1 واحد 2

کدپستی :

8196735031

تلفن :

03191014216

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

انـواع روغن هـای مـورد نیـاز صنایـع فلزکاری، انـواع چربـی گیرهـا، پـودر رسـوب زدا، کروماتهـای پتاسـیم وسـدیم، از فرآورده‌هـای تولیـد شـده در واحـد تولیـدی پیشـگامان فیدر اسپادانا می‌باشـد .

×