چت

نجفی - 13884

نام :

نجفی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13884

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پلیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×