چت

کریمی (برشکاری ایستا) - 13670

نام :

کریمی

نام تجاری :

برشکاری ایستا

کد کاربری :

f24-13670

وب سایت : -
ایمیل :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکاری ایستا

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران برشکاری ایستا

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برشکاری ایستا

×