وحید عینی - 1359

نام :

وحید عینی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1359

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166313672
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران بازار آهن شاد آباد بهاران 2

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66313672

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

لوله مبلی

×