بهزاد ابراهیمی - 1331

نام :

بهزاد ابراهیمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1331

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02156771421
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران نسیم شهر

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 56771421

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

فایل های ضمیمه :