میرزایی - 13251

نام :

میرزایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13251

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید ورق گرم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)