نام :

حسن نعیمی موحد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1325

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 07632228395
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد فلکه فهمیده مجتمع آهن رضا

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 32228395

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :