نام :

کریم اکبری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1319

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02633348659
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :