نام :

جواد اکبری

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-1317

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :