نام :

احمد عظیمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1313

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03135060
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :