آذین تهویه پارسیان (مهدی زمانی) - 13097

آذین تهویه پارسیان

مهدی زمانی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

آذین تهویه پارسیان

نام مدیر عامل :

مهدی زمانی

کد کاربری :

f24-13097

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آذین تهویه پارسیان ساخت انواع تهویه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

آذین تهویه پارسیان ساخت انواع تهویه

×