نام :

مالکی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13028

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار لوله سربی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

لوله سربی

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید مالکی

مشاهده بیشتر