نام شرکت :

فولاد تاراز

نام مدیر عامل :

داود فروتن

کد کاربری :

f24-12981

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 0383100
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد تاراز تولید ورق گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

چهارمحال وبختيارئ ،شهركرد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فولاد تاراز تولید ورق گالوانیزه

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

ورق گالوانیزه تاراز

فایل های ضمیمه :