نام :

اکبر بیگ محمدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1298

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02636524063
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

تولید انواع پروفیل ساخت و ساز درب و پنجره ساختمانی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :