آهن آلات قاسم نژاد

جعفر قاسم نژاد

34%
نام شرکت :

آهن آلات قاسم نژاد

نام مدیر عامل :

جعفر قاسم نژاد

کد کاربری :

f24-1295

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 0263-4666211
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :