نام شرکت :

ذوب آلومینیوم MPM

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-12821

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ذوب آلومینیومMPM تولید کننده شمش آلومینیوم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اردبيل ،اردبيل

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ذوب آلومینیومMPM تولید کننده شمش آلومینیوم

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی ذوب آلومینیوم MPM

مشاهده بیشتر