چت

ذوب آلومینیوم MPM - 12821

نام شرکت :

ذوب آلومینیوم MPM

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-12821

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ذوب آلومینیومMPM تولید کننده شمش آلومینیوم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اردبيل ،اردبيل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

مشخصات:

ذوب آلومینیومMPM تولید کننده شمش آلومینیوم

×