نام شرکت :

تجارت گستران کاسپین

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-12779

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تجارت گستران کاسپین

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید تجارت گستران کاسپین

مشاهده بیشتر