چت

شهبازی - 12773

نام :

شهبازی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12773

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

لوله آتشخوار

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله مانیسمان

×