نام :

کیخا

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12729

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شمش

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

سيستان وبلوچستان ،زاهدان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید کیخا

مشاهده بیشتر