چت

کیخا - 12729

نام :

کیخا

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12729

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شمش

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

سيستان وبلوچستان ،زاهدان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

×