نام :

دهقان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12702

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مفتول مسوار

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

مفتول مسوار

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید دهقان

مشاهده بیشتر