چت

دهقان - 12702

نام :

دهقان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12702

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مفتول مسوار

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

مشخصات:

مفتول مسوار

×