چت

برشکاری عظیمی (عظیمی) - 12698

نام :

برشکاری عظیمی

نام تجاری :

عظیمی

کد کاربری :

f24-12698

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکاری عظیمی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

برشکاری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

ورق قطعات

×