نام :

رضایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12675

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید ضایعات آهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خرید ضایعات آهن

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید رضایی

مشاهده بیشتر