چت

نجاتی - 12635

نام :

نجاتی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12635

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شمش و ضایعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

دسته محصول :

شمش و تختال

مشخصات:

شمش و ضایعات

×