اسدی (حلب) - 12585

نام :

اسدی

نام تجاری :

حلب

کد کاربری :

f24-12585

وب سایت :

-

ایمیل :

amirghar1380@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

3300269083

سال آغاز فعالیت :

1399

توضیحات :

تولید حلب

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید حلب برای پنیر

×