چت

هرندی (تکاب صنعت نامی) - 12506

نام :

هرندی

نام تجاری :

تکاب صنعت نامی

کد کاربری :

f24-12506

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تکاب صنعت نامی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

خدمات ساخت وساز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت و ساز

×