نام :

هرندی

نام تجاری :

تکاب صنعت نامی

کد کاربری :

f24-12506

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تکاب صنعت نامی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ساخت و ساز

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید هرندی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید